iSpot Apple - nowy iPad mini, iPhone 5, MacBook Pro lub iPod w iSpot Apple Premium Reseller
produktów: 0
0,00 zl
otwórz koszyk
Masz pytania? (22) 460-48-13
szukanie zaawansowane
Zakupy na raty
Leasing on-line
Aplikacja na iPhona

 

I. STRONY TRANSAKCJI

Właścicielem sklepu internetowego iSpot.pl jest
 

SAD sp. z o.o.
ul. Puławska 107; 02-595 Warszawa
Numer KRS: 0000011564
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 554-023-21-36
REGON: 010369909
Kapitał zakładowy: 2 630 000 zł.
 

który w dalszej części umowy oraz na dokumentach potwierdzających transakcję widnieje jako SPRZEDAWCANABYWCĄ w sklepie internetowym iSpot może być:

 • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.


  II. ZAMAWIANIE TOWARU
 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej, e-mailem oraz faxem.
 2. NABYWCA zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od momentu jego złożenia.
 3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 5. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 6. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji prosimy o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
 7. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie ma możliwości anulowania zamówienia zrealizowanego.
 8. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne z upoważnieniem SPRZEDAWCY do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY.
 9. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez SAD sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.
 10. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 11. Potwierdzenie przez pracownika SAD sp. z o.o. przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
 12. Oferty na sprzęt pochodzący z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika SPRZEDAWCY. 
 13. Promocje specjalne dostępne jedynie w sklepie internetowym iSpot są specjalnie oznaczone i dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży wysyłkowej.
 14. Promocja edukacyjna jest ważna jedynie przy spełnieniu warunków otrzymania zniżki edukacyjnej. Zamówienia nie spełniające wymogów nie będą realizowane. W przypadku zamówienia komputera w cenie edukacyjnej nie ma możliwości wystawienia faktury VAT dla podmiotu gospodarczego. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT na dane osoby indywidualnej, która spełnia wymogi promocji.
 15. Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym wiążące się z zakupem innego towaru są ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych na karcie towaru. Ilość przedmiotów w promocji jest ograniczona. 
 16. Zamówienia nie spełniające warunków nie będą realizowane.

III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy sprzętu oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 2. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

  • płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 5500 zł);
  • płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia dla zamówień. Zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
  • płatność przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

  Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ wraz z fakturą VAT.

  Rachunek bankowy SPRZEDAWCY:

  Sklep Internetowy iSpot / SAD sp. z o.o.
  ul. Puławska 107
  02-595 Warszawa
  NIP 554-023-21-36

  ING BANK ŚLĄSKI S.A.
  77 1050 1025 1000 0023 6072 8055

  tytułem: [numer zamówienia]

 3. Podane na stronie sklepu internetowego ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 5. Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg w tym zniżki edukacyjnej określa i publikuje na stronie internetowej SPRZEDAWCA.

IV. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym iSpot realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), o czym NABYWCA zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku zamawiania specjalnej konfiguracji sprzętowej (CTO) czas realizacji zamówienia może wynieść od 2 do 5 tygodni.
 4. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ.
 5. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Koszt dostawy (ponosi NABYWCA) określa cennik opublikowany na stronie ispot.pl
 7. W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie
 8. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.
 9. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.
 10. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

V. GWARANCJA i REKLAMACJE

 1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 2. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić obecnemu przy dostawie kurierowi, oraz skontaktować się z przedstawicielami SPRZEDAWCY. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i sporządzenie protokołu szkody podpisanego następnie przez NABYWCĘ i dostawcę oraz nieodebranie przesyłki. Reklamację składa się za pomocą poczty elektronicznej  bok@ispot.pl  oraz listownie na adres SPRZEDAWCY lub osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY.
 3. Każdy oferowany przez nas produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, ze zaznaczono inaczej). Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do punktu serwisowego producenta.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.
   

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym iSpot, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie  niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.
 2. „Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://ispot.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://ispot.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie Polityka prywatności SAD sp. z o.o.
 4. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni (10 dni), liczonym od dnia wydania rzeczy, pod warunkiem, że towar jest używany w ramach zwyklego zarządu, czysty i kompletny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 3. Wszelkie informacje na temat produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej. .
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym iSpot oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy Sprzedaży.

 


 

Polityka Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym www.ispot.pl (dalej: Serwis).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania,
w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

1.     Administrator danych osobowych.


Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 107; 02-595 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS pod numerem: 0000011564, NIP: 554-023-21-36, REGON: 010369909, Kapitał zakładowy: 2 630 000 zł, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.

2.     Cel i zakres zbierania danych.


W czasie korzystania z Serwisu oraz jego usług Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać.

Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających w szczególności z:

1)     Sklepu internetowego – wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem , w tym w celu dostarczenia zamówionych towarów.

2)     kontaktu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem lub pracownikami Administratora, wykonującymi określone zadania (np. usługi serwisowe) będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, z zastrzeżeniem, że Administrator uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.).

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przetwarzane przez Administratora w celu:

1)     przesyłania newslettera;

2)     w celach marketingowych.

 

3.     Prawo dostępu.

1)     Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

2)     Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

3)     Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

4)     Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1)

5)     Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4.     Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku zakupów towarów on-line podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy kupna – sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem.

5.     Dostęp do danych osób trzecich.

1)     Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2)     Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


6.     Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.


Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7.     COOKIES.

1)     Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane „Cookies”, które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.

2)     Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

3)     Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

4)     Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

5)     Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

NAZWA PLIKU COOKIE

RODZAJ PLIKU COOKIE

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE

CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?

sessid

Plik cookie sesji

Cookie ze zmienną sesyjną zalogowanego użytkownika

nie

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Pliki cookie analityczne

Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Google Analytics.

nie

zapamietane

Plik cookie preferencji

Analiza strony internetowej

nie

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html


8.     Wyłączenie odpowiedzialności.

1)     Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2)     Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 9.     Kontakt.
Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres Administratora.
 
10.  Zmiany Polityki Prywatności
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 09.07.2012
 

 

 

 Specjalnie dla Ciebie
Copyright © 2013 iSpot. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one.
Strony internetowe iWebCMS
Przewiń
do góry